Notice: Undefined index: catt in /home/mathphum/domains/mathphumyhung.com/public_html/catalog/controller/product/category.php on line 1 TOÁN 7

TOÁN 7

Dưới đây là những dạng toán đã được phân loại dành cho các học sinh lớp 7. Các bạn có thể di chuyển chuột qua bất cứ dạng toán nào, click và xem.

SỐ HỮU TỈ-SỐ THỰC
A.1 Số hữu tỉ-Cộng trừ số hữu tỉ
A.2 Nhân, chia, giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
A.3 Lũy thừa của một số hữu tỉ
A.4 Tỉ lệ thức-Dãy tỉ số bằng nhau
A.5 Số thập phân hữu hạn-vô hạn tuần hòan
A.6 Làm tròn số
A.7 Số vô tỉ- Căn bậc hai-Số thực
A.8 Ôn tập chương I
 
HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
B.1 Đại lượng về tỉ lệ thuận & Bài tập
B.2 Đại lượng về tỉ lệ nghịch & Bài tập
B.3 Hàm số
B.4 Mặt phẳng tọa độ
B.5 Đồ thị hàm số y=ax
B.6 Ôn tập chương I+II
 
THỐNG KÊ
C.1 Thống kê-Tần số-Dấu hiệu-Biểu đồ
C.2 Ôn tập chương III
 
BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
D.1 Biểu thức-Giá trị của biểu thức đại số
D.2 Đơn thức-Đơn thức đồng dạng
D.3 Đa thức-Cộng trừ đa thức
D.4 Đa thức một biến-Cộng trừ đa thức một biến
D.5 Nghiệm của đa thức một biến
D.6 Ôn tập chương IV
 
 
 
 
 
 
 

>> ĐỀ KIẺM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 TOÁN 7 HÀ NỘI-AMS 2020-2021

>> 10 ĐỀ KIẺM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN 7

>> ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ 1 TOÁN 7 CÁC TRƯỜNG QUẬN 1 TPHCM

>> ÔN TẬP SỐ 1 KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN 7

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I TÓAN 7
 
ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
E.1 Hai góc đối đỉnh
E.2 Hai đường thẳng vuông góc
E.3 Các góc được tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
E.4 Hai đường thẳng song song
E.5 Ôn tập chương I
 
TAM GIÁC
F.1 Tổng ba góc của tam giác
F.2 Hai tam giác bằng nhau
F.3 Các trường hợp bằng nhau tam giác
F.4 Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác(c.c.c)
F.5 Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác(c.g.c)
F.6 Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác(g.c.g)
F.7 Tam giác cân-Tam giác đều
F.8 Định lí Pi ta go
F.9 Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
F.10 Ôn tập chương II
 
QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC-CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUI CỦA TAM GIÁC
G.1 Quan hệ giữa góc-cạnh-đường xiên-hình chiếu
G.2 Quan hệ giữa ba cạnh tam giác
G.3 Tính chất đường đặc biệt tam giác
G.4 Ba đường trung tuyến
G.5 Ba đường phân giác
G.6 Ba đường trung trực
G.7 Ba đường cao
G.8 Ôn tập chương III
 
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II TÓAN 7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7