TOÁN 6

Dưới đây là những dạng toán đã được phân loại dành cho các học sinh lớp 6. Các bạn có thể di chuyển chuột qua bất cứ dạng toán nào, click và xem.

SỐ TỰ NHIÊN
A.1 Tập hợp-Phần tử của tập hợp-Tập hợp con
A.2 Phép cộng-Phép trừ-Phép nhân-Phép chia
A.3 Lũy thừa với số mũ tự nhiên
A.4 Tính chất chia hết của một tổng
A.5 Dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9
A.6 Ước và bội-Số nguyên tố-Hợp số
A.7 Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
A.8 Ước chung và bội chung-UCLN-BCNN
A.9 Ôn tập chương I
 
 
SỐ NGUYÊN
B.1 Tập hợp các số nguyên
B.2 Cộng hai số nguyên
B.3 Nhân hai số nguyên-Tính chất của phép nhân
B.4 Bội và ước của một số nguyên
B.5 Ôn tập chương II
 
PHÂN SỐ
C.1 Phân số-Phân số bằng nhau
C.2 Tính chất cơ bản của phân số-Rút gọn phân số
C.3 Quy đồng mẫu nhiều phân số-So sánh phân số
C.4 Cộng trừ phân số
C.5 Phép nhân,phép chia phân số
C.6 Hỗn số-Số thập phân-Phần trăm
C.7 Tìm giá trị phân số của một số cho trước
C.8 Ôn tập chương III
 

>> ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 TOÁN 6 HÀ NỘI-AMS 2020-2021 

>> 10 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN 6

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - TOÁN 6
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KỲ I - TOÁN 6
ĐỌAN THẲNG
D.1 Điểm - Đường thẳng-Đoạn thẳng
D.2 Tia 
D.3 Đọan thẳng-Độ dài đọan thẳng-Khi nào thì AM+MB=AB?
D.4 Trung điểm của đọan thẳng
D.5 Ôn tập chương I
 
GÓC
E.1 Góc-Số đo góc
E.2 Tia phân giác của góc
E.3 Tam giác-Đường tròn
E.4 Ôn tập chương II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II - TOÁN 6
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KỲ II - TOÁN 6