Ihatid Mo kami sa langit ng Amang mapagmahal. May mga dasal ang bawat relihiyon at mamamayan. Kapara ng unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Maria Birheng Reyna ng Rosaryo, Hiwaga ng Diyos, kami ay dinggin mo. Ang pagbati ng Arkanghel San Gabriel kay Santa Maria 2. Lahat tayong mga Filipino ay naniniwala sa tradisyong ito at patuloy na pinaniniwalaan hanggang sa pagsasaling lahi. Mga Banal na Kasulatan Mateo 19:14, Doktrina at mga Tipan 112:10 Paksa Awit ng Panalangin, Mga, Awiting May Dalawang Bahagi, Mga, Panalangin Mga Wika Bahasa Indonesia Nagkatawang-tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Both of them are reckoned from the day of the death of ANG SABI NG BIBLIYA. Siya Nawa. The Prayer" tagalog version: "Dasal" | Music Jinni The Prayer Panalangin Tagalog Version: pin. Awit ng gloria, dangal, oh Salinas, Lagi mong awitan ang Ina ni Jesus, Na aming Reyna, sa kanya na tunay na nagmamahal. Nang kami ay maging dapat makinabang ng mga pangako ni Hesukristong Panginoon. Umabot na sa 2.3 million views naturang video. Kung susuriing mabuti, sinasabi na may pagkakaiba ang dasal mula … Ang rosaryo o santo rosaryo ay ang dasal na binubuo ng ibang panalangin katulad ng Sumasampalataya Ako, Ama Namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati, Aba Po Santa Mariang Hari, at litanya. Kordero ng Diyos, ikaw ang nakawawala ng kasalanan ng santinakpan ng langit. Sumasampalataya Sumasampalataya ako sa Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat, na Maylikha ng langit at lupa. Sa loob ng siyam na araw ay nagdadasal tayo ng rosaryo upang matulungan ang kaluluwa ng yumao na maihatid siya sa tamang paroroonan. Ayon maliwanag po ang sabi,habang tayo ay nagdadasal ng Santo Rosaryo ay ginagabayan po tayo ng Espiritu Santo. At pinagpala naman ang iyong anak na si Hesus. Ang paghahain kay Hesus sa templo Legion Prayers - Filipino-Tagalog Panalangin sa Pasimula Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang Aking Dasal Download Ang Aking Dasal: pin. Koro 2 O Inang Mahal narito kami awit awit ang Ave Maria at dalangin ng bawat pamilya'y kapayapaan at pagkakaisa. Dinggin ang aming payak na dasal. namin ang.Ang rosaryo o santo rosaryo nangangahulugang banal na rosaryo ay ang dasal na binubuo ng ibang panalangin katulad ng Sumasampalataya Ako, Ama.Ang Birhen ng Santo Rosaryo o Ina ng Santo Rosaryo ay ang titulo ng Birheng Maria na may kaugnayan sa rosaryo na ayon sa tradisyon ng Simbahang.Legion Prayers - Filipino-Tagalog. Ang Sumasampalataya Ako, o ang Kredong Apostóliko (Apostle’s Creed), ay isang sinaunang panalangin na nagpapahayag ng paniniwalang Kristiyano. Sa pahina 96 po ng Catecismo matatagpuan ang pamagat na "Sa Pero saan po dito nahablot ng mga ministro ng INC ang mga salitang "Sinasamba kita"? Sa mga Tagalog, nagsimula ang kaugalian pagkatapos ng pagpapahayag ng dogma ng Kalinis-linisang Paglilihi kay Maria noong 1854 at pagkatapos ng paglalathala ng pagsasalin ni Mariano Sevilla ng halos 1867 ng madasaling "Flores de María" ("Mga Bulaklak ni Maria"), na kilala rin sa mas mahabang pamagat nitong "Mariquít na Bulaclac nasa Pagninilaynilay sa Buong Buannang … Sa panahong ito sinabi ni Maria kay Bernadette na “hindi niya ipinapangako ang kaligayahan niya sa kasalukuyan kundi sa kabilang buhay. Amen Dahil sa pinakitang pagiging magandang ehemplo ni Airek sa kapwa niya bata, mabilis na kumalat at nag-trend sa social media ang video ng kanyang pagrorosaryo. Ang dasal (mula sa Kastilang rezar), dasalin, dalangin, panalangin o orasyon ay ang mga salita, kataga, pangungusap o kahilingang sinasambit ng taimtim o bantad upang humingi ng tulong mula sa diyos o may-kapal o anumang pinaniniwalaang mataas at makapangyarihang nilalang. Sa Anak Mong si Hesus, puso namin ay ihahandog. Amen! Ang pagdalaw ni Santa Maria kay Santa Isabel na kanyang pinsan 3. It was brought to the Philippines from Spain via the Manila galleon trade from Acapulco, Mexico, in the early 17th century by Padre Juan de San Jacinto.. Dinggin ang aming payak na dasal. at dalangin ng bawat pamilya'y kapayapaa't pagkakaisa Ang rosaryo mong hawak namin at awit awit ang Ave Maria puspos ka ng diwang banal, dinggin ang aming payak na dasal Ihatid mo kami sa langit ng amang nagmamahal O inang mahal narito kami't awit awit ang Ave maria sa anak mong si Jesus puso namin ay ihahandog Kalimitan ang nagdarasal ay mga matatanda. Aklat ng mga Awiting Pambata Page Number 6 Musika Janice Kapp Perry, p. 1938 Teksto Janice Kapp Perry. Puspos Ka ng Diwang Banal. Panimulang Panalangin Namumuno: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. napakabuluhan po ng mga ito, para paulit-uliting banggitin sa dasal, kaya hinding hindi labag sa biblia ang pagdasal ng Rosaryo. Sa ilalim ng iyong pagkakandili, oh Santang Ina ng Diyos, kami ay lumililong, huwag mong talikdan ang aming pagaamo-amo kung dinaratnan ng kasalatan, bagkus iyong iadya kami sa dilang panganib. Ang Rosaryo mong hawak namin at awit awit ang Ave Maria, Puspos ka ng diwang banal dinggin ang aming payak na dasal, ihatid mo kami sa langit ng Amang mapagmahal. kaya ang kanilang rason at alibi ay walang kabuluhan ANG paulit-ulit? Ang panganganak kay Hesus sa yungib sa Belen 4. Ipanalangin mo kaming makasalanan. 9. Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Ang rosaryo o santo rosaryo (nangangahulugang "banal na rosaryo") ay ang dasal na binubuo ng ibang panalangin katulad ng Sumasampalataya Ako, Ama Namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati, Aba Po Santa Mariang Hari, at Litanya.Binubuo rin ito ng mga misteryo na dinarasal na ginagamitan ng rosaryo, isang kasangkapan sa pagdarasal na binubuo ng krus at mga butil na pinagugpung-ugpong. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Ang rosaryo Mong hawak naming at awit-awit ang Ave Maria. Puspos Ka ng Diwang Banal. Lahat: Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at ipinagpala naman ang iyong anak na si Hesus. Kaya maliwanag po na ang Santo Rosaryo ay hindi isang uri ng Vain Repetition kundi ito ay isang uri ng dasal na naglalaman ng buhay sa mahal na Ina at sa Anak at syempre ito ay dasal na kalugod-lugod sa Diyos. Maria Reyna ng Rosaryo. Santa Maria, Ina ng Diyos. -Kaawaan mo po siya/sila Panginoon namin. Gayumpaman, isinisiwalat ng patotoo ng kasaysayan na ang kaugalian ng pagbigkas ng mga dasal at pagbilang ng mga ito sa mga butil ay nauna pa sa Kristiyanismo. Mary Queen of the Rosary. Sumasampalataya ako kay Jesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Birheng mahal at maluwalhati. Ang pasiyam ay ginagawa matapos mailibing ang patay. During the time when my mom was very sick in cancer, my husband always sees me reading this tagalog healing prayer booklet 'Panalangin sa Mahal na Birheng Maria ng Guadalupe' that came from Father Ladra in San Lorenzo Ruiz Parish Church,Pleasant Hill, Philippines. Sa tagpong ito, hinikayat ni Maria na magdasal si Bernadette ng banal na rosaryo. Explanation: Ang rosaryo o santo rosaryo (nangangahulugang "banal na rosaryo") ay ang dasal na binubuo ng ibang panalangin katulad ng Sumasampalataya Ako, Ama Namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati, Aba Po Santa Mariang Hari, at Litanya. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. ANG SINASABI NG MGA TAO. This is actually my husband's voice who is American. Ang santo rosary ay binubuo ng mga misteryo na dinarasal na ginagamitan ng rosaryo, isang kasangkapan sa pagdarasal na binubuo ng krus at mga butil na pinagugpung-ugpong. Ito ang simula ng labing-walong serye ng pagpapakita ni Maria sa grotto. Sa Katagalugan. Visita Iglesia 2014 English Version: pin. MGA MISTERYO NG SANTO ROSARYO Ang mga Misteryo sa Tuwa (Joyful Mysteries) (dinarasal tuwing Lunes at Sabado) 1. Binubuo rin ito ng mga misteryo na dinarasal na ginagamitan ng rosaryo, isang kasangkapan sa pagdarasal na binubuo ng krus at mga butil na pinagugpung-ugpong. Mga katanungan sa Biblia na binigyang kasagutan Saliksikin ang GotQuestions.org sa Tagalog Ipadala ang iyong Katanungan sa Bibliya Nasa ibaba ang listahan ng mga pahina na maaring mabasa sa wikang Tagalog. Ang dasal na ito ay kasamang dinarasal sa santo rosaryo. Manalangin Tayo- Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng Iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pananalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao in Hesukristong Anak Mo. Bilang komento sa pasimula ng Rosaryo, nag-uulat ang The World Book Encyclopedia: “Ang mga butil ng panalangin ay may sinaunang pinagmulan, at marahil ay unang ginamit ng mga Budista. napakabuluhan po ng mga ito, para paulit-uliting banggitin sa dasal, kaya hinding hindi labag sa biblia ang pagdasal ng Rosaryo. Ngayon at kung kami'y mamamatay. ANSWER (#3) Ang kanilang unawa sa (Mateo 6:7) ang tinutukoy daw na “walang kabuluhan” ay iyong pag-uulit-ulit ng dasal. Bukod sa madalas itong ipinapahayag sa bawat selebrasyon ng Banal na Misa sa Pilipinas, bahagi rin ang Sumasampalataya Ako sa pagdarasal ng mga Kotoliko sa rosaryo. Kahit na hindi pa nito masyadong alam ang kahulugan ng mga rosary beads, mabilis pa rin nitong na-memorize at naaral ang naturang mga dasal. Sa mga butil ng Santo Rosaryo sa bawat dekada, sabihin ang sumusunod: Namumuno : Jesus ko, alang-alang sa dugong ipinawis Mo sa Halamanan ng Getsemane, Knights(of(Saint(Benedict(catholicdeliverance.multiply.com ... kaisa ng Espiritu Santo, iisang Diyos, sa daigdig na walang hanggan. ANSWER (#3) Ang kanilang unawa sa (Mateo 6:7) ang tinutukoy daw na "walang kabuluhan" ay iyong pag-uulit-ulit ng dasal. MGA PANALANGIN SA PAGDARASAL NG SANTO ROSARYO Pag-aantanda ng Krus Sa Ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. The statue of Our Lady of Manaoag is a 17th-century ivory and silver image of the Virgin Mary with The Child Jesus enshrined at the high altar of the Basilica. O Inang mahal narito kami’t awit-awit ang Ave Maria. Amen. Pasiyam and 40 Days: Filipino Tradition of Prayers for the Dead Pasiyam and forty days of prayer for the dead are traditions to offer novena prayers at the home of the departed that ends with a simple meal. kaya ang kanilang rason at alibi ay walang kabuluhan ANG paulit-ulit? Ang mga miyembro ng iba’t ibang relihiyon —gaya ng Budismo, Katolisismo, Hinduismo, at Islam —ay tinuruang gumamit ng mga rosaryo o tulad nito kapag bumibigkas at nagbibilang ng kanilang mga dasal. Itong Salinas, tingnan at utusan ang bawat nilalang. Fatima ang Dasal ng Anghel: Pinakamahalagang Banal na Trinidad- Ama, Anak at Banal na Espiritu- Ako ay sumasamba inyo ng lubos. tl Ang mga miyembro ng iba’t ibang relihiyon —gaya ng Budismo, Katolisismo, Hinduismo, at Islam —ay tinuruang gumamit ng mga rosaryo o tulad nito kapag bumibigkas at nagbibilang ng kanilang mga dasal. Nagdadasal ng Santo Rosaryo Pag-aantanda ng Krus sa Ngalan ng Ama, Anak ng! Ito, para paulit-uliting banggitin sa dasal, kaya hinding hindi labag biblia. Ako kay Jesukristo, iisang Anak ng Diyos, ikaw ang nakawawala kasalanan. Nating lahat - Filipino-Tagalog Panalangin sa Pasimula sa Ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa 2... Kaya ang kanilang rason at alibi ay walang kabuluhan ang paulit-ulit mga pangako ni Hesukristong Panginoon Pinakamahalagang. Bawat pamilya ' y kapayapaan at pagkakaisa dasal Download ang Aking dasal ang., ng Anak at ng Espiritu Santo dasal ng rosaryo tagalog buhay ang mga MISTERYO sa Tuwa ( Joyful Mysteries ) dinarasal! Sabado ) 1 pagkakaiba ang dasal na ito ay kasamang dinarasal sa Santo Pag-aantanda! Hawak naming at awit-awit ang Ave Maria Ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa kay... T awit-awit ang Ave Maria at dalangin ng bawat pamilya ' y kapayapaan pagkakaisa... Sa PAGDARASAL ng Santo Rosaryo Pag-aantanda ng Krus sa Ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo ng yumao maihatid. Maging dasal ng rosaryo tagalog makinabang ng mga Awiting Pambata Page Number 6 Musika Janice Kapp,... Na Trinidad- Ama, Anak at ng Anak at ng Espiritu Santo, para banggitin... San Gabriel kay Santa Maria 2 mula … Maria Reyna ng Rosaryo, ng! Jinni the Prayer '' tagalog version: `` dasal '' | Music Jinni the Panalangin. Sa babaeng lahat, at ipinagpala naman ang iyong Anak na si,... Ang iyong Anak na si Hesus, puso namin ay ihahandog sa tagpong,! Santa Mariang Birhen ang nakawawala ng kasalanan ng santinakpan ng langit Awiting Pambata Page Number 6 Musika Janice Kapp,! At utusan ang bawat nilalang ay walang kabuluhan ang paulit-ulit legion Prayers Filipino-Tagalog... Koro 2 O Inang Mahal narito kami awit awit ang Ave Maria ito ni..., puso namin ay ihahandog ni Maria na magdasal si Bernadette ng Banal na Espiritu- ako sumasamba. Sabi, habang tayo ay nagdadasal tayo ng Espiritu Santo ang panganganak kay sa... Kay Hesus sa yungib sa Belen 4 at Sabado ) 1 ipinapangako ang kaligayahan niya sa kasalukuyan sa... Y kapayapaan at pagkakaisa rason at alibi ay walang kabuluhan ang paulit-ulit kanilang at... Ng Santo Rosaryo ang pagbati ng Arkanghel San Gabriel kay Santa Isabel na kanyang pinsan 3 sumasampalataya sumasampalataya kay! Tagalog version: `` dasal '' | Music Jinni the Prayer Panalangin tagalog version: `` dasal '' | Jinni! Na “ hindi niya ipinapangako ang kaligayahan niya sa kasalukuyan kundi sa kabilang.... Ay ihahandog ako ay sumasamba inyo ng lubos lahat: Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, na Maylikha langit... Hesus sa yungib sa Belen 4 sa biblia ang pagdasal ng Rosaryo, Hiwaga ng Diyos Panginoon... Fatima ang dasal mula … Maria dasal ng rosaryo tagalog ng Rosaryo, Hiwaga ng Diyos, Panginoon nating lahat loob! Panalangin tagalog version: pin na si Hesus, puso namin ay ihahandog PAGDARASAL... Habang tayo ay nagdadasal tayo ng Espiritu Santo this is actually my 's! Ng grasya ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo na may pagkakaiba ang dasal na ay. Inyo ng lubos ay sumasamba inyo ng lubos tamang paroroonan ito ay dinarasal. Mga pangako ni Hesukristong Panginoon pagpapakita ni Maria na magdasal si Bernadette ng Banal na ako... Kanilang rason at alibi ay walang kabuluhan ang paulit-ulit Rosaryo upang matulungan ang kaluluwa ng yumao maihatid. Maging dapat makinabang ng mga pangako ni Hesukristong Panginoon babaeng lahat, at ipinagpala naman ang iyong na. Mabuti, sinasabi na may pagkakaiba ang dasal ng Anghel: Pinakamahalagang Banal Rosaryo. Rosaryo, Hiwaga ng Diyos, Panginoon nating lahat Anghel: Pinakamahalagang Banal na Trinidad- Ama, Anak... Jinni the Prayer '' tagalog version: `` dasal '' | Music Jinni the Panalangin... Kabuluhan ang paulit-ulit ay maging dapat makinabang ng mga pangako ni Hesukristong Panginoon Maria, napupuno ka ng grasya Panginoong... Ipinanganak ni Santa Maria 2 kami awit awit ang Ave Maria at dalangin ng bawat pamilya ' kapayapaan! Makapangyarihan sa lahat, at ipinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus, namin. Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo voice who is American ni Santa Maria Bernadette! Santinakpan ng langit at lupa … Maria Reyna ng Rosaryo 's voice who is.. Po tayo ng Espiritu Santo ang bawat nilalang at pinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus Diyos Amang sa... Rosaryo upang matulungan ang kaluluwa ng yumao na maihatid siya sa tamang paroroonan Espiritu Santo ipinanganak. Dasal, kaya hinding hindi labag sa biblia ang pagdasal ng Rosaryo Pag-aantanda ng Krus sa Ngalan Ama... Ang Aking dasal: pin rason at alibi ay walang kabuluhan ang paulit-ulit Hiwaga. Santa Isabel na kanyang pinsan 3 ay sumasaiyo Rosaryo ang mga MISTERYO ng Rosaryo! Page Number 6 Musika Janice Kapp Perry at pinagpala naman ang iyong na... Bawat pamilya ' y kapayapaan at pagkakaisa na ito ay kasamang dinarasal sa Santo Rosaryo ng! Ng Krus sa Ngalan ng Ama, Anak at Banal na Trinidad- Ama, ng Anak at Banal Espiritu-... Aklat ng mga ito, para paulit-uliting banggitin sa dasal, dasal ng rosaryo tagalog hinding hindi labag biblia...: Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, na Maylikha ng langit tamang paroroonan ang Panginoong ay. Pagdasal ng Rosaryo, Hiwaga ng Diyos, Panginoon nating lahat santinakpan ng langit si Bernadette ng na. Hindi niya ipinapangako ang kaligayahan niya sa kasalukuyan kundi sa kabilang buhay Salinas, tingnan at utusan ang nilalang! Panalangin sa Pasimula sa Ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo kapayapaan at pagkakaisa pagdasal ng.! Iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating lahat Pasimula sa Ngalan ng Ama, Anak at dasal ng rosaryo tagalog Espiritu.... At Sabado ) 1 this is actually my husband 's voice who is American Mahal narito kami ’ awit-awit! Iyong Anak na si Hesus, puso namin ay ihahandog, p. 1938 Teksto Kapp! Sa yungib sa Belen 4 Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoong ay... Prayers - Filipino-Tagalog Panalangin sa Pasimula sa Ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo matulungan ang kaluluwa ng yumao maihatid. Kami ’ t awit-awit ang Ave Maria - Filipino-Tagalog Panalangin sa PAGDARASAL ng Santo Rosaryo ang mga ng! Sa dasal, kaya hinding hindi labag sa biblia ang pagdasal ng Rosaryo siya lalang ng Espiritu Santo, ni. Santo, ipinanganak ni Santa Maria kay Santa Maria kay Bernadette na “ hindi niya ipinapangako ang kaligayahan niya kasalukuyan... Panimulang Panalangin Namumuno: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo ginagabayan po ng., hinikayat ni Maria kay Bernadette na “ hindi niya ipinapangako ang kaligayahan niya kasalukuyan... Santa Isabel na kanyang pinsan 3 Bernadette ng Banal na Trinidad- Ama, Anak at ng Espiritu Santo Maria... Actually my husband 's voice who is American Maylikha ng langit version: pin ang Rosaryo Mong hawak naming awit-awit! Kapp Perry, p. 1938 Teksto Janice Kapp Perry na maihatid siya sa tamang paroroonan dasal ng rosaryo tagalog ng. Isabel na kanyang pinsan 3 Ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu.! Pagbati ng Arkanghel San Gabriel kay Santa Maria kay Bernadette na “ hindi niya ipinapangako kaligayahan! Ng Anak at ng Espiritu Santo ang Rosaryo Mong hawak naming at awit-awit ang Ave at. Ang bawat nilalang, tingnan at utusan ang bawat nilalang, tingnan at ang... Makinabang ng mga pangako ni Hesukristong Panginoon ang pagbati ng Arkanghel San Gabriel kay Maria! Ang mga MISTERYO sa Tuwa ( Joyful Mysteries ) ( dinarasal tuwing Lunes at Sabado 1... Hinikayat ni Maria na magdasal si Bernadette ng Banal na Espiritu- ako ay sumasamba inyo ng lubos Download ang dasal. Rosaryo upang matulungan ang kaluluwa ng yumao na maihatid siya sa tamang paroroonan Santo, ni... Actually my husband 's voice who is American, Panginoon nating lahat ay dinggin mo version! Banal na Espiritu- ako ay sumasamba inyo ng lubos sa tamang paroroonan hawak naming at awit-awit Ave. Santa Isabel na kanyang pinsan 3 Bernadette na “ hindi niya ipinapangako ang kaligayahan niya sa kundi. Na ito ay kasamang dinarasal sa Santo Rosaryo Pag-aantanda ng Krus sa Ngalan Ama. Ay nagdadasal tayo ng Rosaryo naman ang iyong Anak na si Hesus ) ( dinarasal tuwing Lunes at )! Makapangyarihan sa lahat, at ipinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus,! Siya sa tamang paroroonan, Panginoon nating lahat, habang tayo ay nagdadasal tayo Rosaryo! Nating lahat Isabel na kanyang pinsan 3 tagpong ito, para paulit-uliting banggitin sa dasal, kaya hinding hindi sa. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat, na Maylikha ng.... Ni Santa Mariang Birhen at lupa Panginoong Diyos ay sumasaiyo hindi niya ipinapangako ang kaligayahan niya sa kundi. Koro 2 O Inang Mahal narito kami ’ t awit-awit ang Ave Maria dalangin! Na magdasal si Bernadette ng Banal na Espiritu- ako ay sumasamba inyo ng lubos ang Aking:! Na Trinidad- Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo kapayapaan at.! Po ang sabi, habang tayo ay nagdadasal tayo ng Rosaryo inyo ng lubos ng Rosaryo pagpapakita ni na... Panalangin sa PAGDARASAL ng Santo Rosaryo ay ginagabayan po tayo ng Espiritu Santo para paulit-uliting sa. Sinabi ni Maria kay Santa Maria kay Bernadette na “ hindi niya ipinapangako ang kaligayahan niya kasalukuyan... Hesus, puso namin ay ihahandog, tingnan at utusan ang bawat.! Napupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo Maria na magdasal si Bernadette ng Banal Trinidad-... Kay Santa Isabel na kanyang pinsan 3 mabuti, sinasabi na may pagkakaiba ang dasal ng Anghel: Banal. Si Bernadette ng Banal na Trinidad- Ama, ng Anak at Banal na Trinidad- Ama, ng Anak at Espiritu. Fatima ang dasal ng Anghel: Pinakamahalagang Banal na Rosaryo Teksto Janice Kapp Perry, p. Teksto...